Temario Celador Sergas. Todos los temas para ser celador en Galicia

¿Quieres conocer todo el temario Celador Sergas? Si es así, te mostramos todos los temas que entrarán en las próximas oposiciones a celador en Galicia.
Temario Celador Sergas, Temario Celador Sergas. Todos los temas para ser celador en Galicia
Juan Luis Gómez Frieiro
Juan Luis Gómez Frieiro 13 de marzo de 2018

  ¿Quieres conocer todo el temario Celador Sergas? Si es así, te mostramos todos los temas que entrarán en las próximas oposiciones a celador en Galicia. 

  Temario Celador Sergas: acceso libre, promoción interna e discapacidade xeral 

  Parte común: 

  • Tema 1. A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na Constitución.
  • Tema 2. Estatuto de autonomía de Galicia: estrutura e contido. O Parlamento. A Xunta e o seu Presidente. A Administración Pública galega.
  • Tema 3. A Lei xeral de sanidade: fundamentos e características. Competencias das Administracións Públicas en relación coa saúde. Dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público.
  • Tema 4. A Lei de saúde de Galicia: o sistema público de saúde de Galicia. Competencias sanitarias das administracións públicas de Galicia. O Servizo Galego de Saúde. A estrutura organizativa de xestión integrada: disposicións que a regulan.
  • Tema 5. O Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde: clasificación do persoal estatutario. Dereitos e deberes. Retribucións. Xornada de traballo. Situacións do persoal estatutario. Réxime disciplinario. Incompatibilidades. Representación, participación e negociación colectiva.
  • Tema 6. O persoal estatutario do Servizo Galego de Saúde: réxime de provisión e selección de prazas.
  • Tema 7. Regulamento (UE) 2016/679, do 27 de abril, relativo á protección das persoas
  • físicas no que respecta ao tratamento dos datos persoais e a libre circulación destes datos. Principios e dereitos. Obrigas. A Lei galega 3/2001, do 28 de maio, reguladora do consentimento informado e da historia clínica dos pacientes.
  • Tema 8. A Lei 31/1995, do 8 de novembro, de prevención de riscos laborais: capítulos I, II, III e V. Principais riscos e medidas de prevención nas institucións sanitarias. Lei orgánica 1/2004, do 28 de decembro, de medidas de protección integral contra a violencia de xénero. Lei 11/2007, do 27 de xullo, galega para a prevención e o tratamento integral da violencia de xénero. Lexislación sobre igualdade de mulleres e homes: a súa aplicación nos distintos ámbitos da función pública.

  Parte específica: 

  • Tema 1. O persoal subalterno: funcións do/da celador/a. Funcións de vixilancia. Apertura e peche das instalacións. Control de acceso, identificación, información, atención e recepción aos/ás usuarios/as.
  • Tema 2. Coñecementos básicos dos utensilios, mobiliario e obxectos das institucións sanitarias: coidados e conservación.
  • Tema 3. Técnicas de mobilización de pacientes. Posicións. Traslado e mobilización dos pacientes. Actuación en unidades de críticos.
  • Tema 4. Área cirúrxica: actuación e normas de hixiene. Actuación nas unidades de hospitalización, estancias comúns e unidades de saúde mental.
  • Tema 5. Actuación do/da celador/a en relación cos pacientes falecidos. Actuación nas
  • salas de autopsias e os mortuorios.
  • Tema 6. As subministracións. Subministracións internas e externas. Recepción e almacenamento de mercadorías. Organización do almacén. Distribución de pedidos.
  • Tema 7. A farmacia. O traslado de documentos e obxectos. A esterilización. A hixiene dos/das pacientes. O Servizo de Reprografía nas institucións sanitarias: funcións dos/das celadores/as.
  • Tema 8. A organización das urxencias. A actuación do/da celador/a na entrada de urxencias. O transporte de enfermos en ambulancias.
  • Tema 9. Nocións básicas de informática. Sistemas ofimáticos. Procesadores de texto. Follas de cálculo. Internet. O correo electrónico.

  Recibe una guía en tu bandeja de entrada con la preparación que necesitas para ser celador Sergas

  ¿Sabes cual es tu vocación?

  Este test sí. ¡Revela tus cartas!

  ¡Adivínalo gratis!

  Temario Celador Sergas: discapacidade intelectual 

  Parte común: 

  • Tema 1. A Constitución española: principios fundamentais, dereitos e deberes fundamentais dos españois. A protección da saúde na Constitución.
  • Tema 2. O Estatuto de autonomía de Galicia. O Parlamento. A Xunta e o seu presidente. A Administración pública galega.
  • Tema 3. Lexislación sanitaria: dereitos e deberes dos usuarios do sistema sanitario público. Confidencialidade da información sanitaria e historia clínica. Competencias das administración públicas. O Servizo Galego de Saúde.
  • Tema 4. Selección e provisión de prazas: o Estatuto marco do persoal estatutario dos servizos de saúde.
  • Tema 5. Prevención de riscos laborais: aspectos básicos. Principais riscos e medidas de prevención nas institucións sanitarias. Igualdade e violencia de xénero. 

  Parte específica: 

  • Tema 1. O persoal subalterno: funcións do/da celador/a. Funcións de vixilancia. Relación do/da celador/a cos familiares dos/das pacientes. Funcións de asistencia ao persoal sanitario facultativo e non facultativo. Actuacións do/da celador/a co paciente psiquiátri co. O/a celador/a e os/as pacientes falecidos/as. O/a celador/a no Servizo de Farmacia. O/a celador/a no Servizo de Urxencias.
  • Tema 2. Control de acceso, identificación, información, atención e recepción ao/á paciente.
  • Tema 3. Técnicas de mobilización de pacientes. Posicións. Traslados e mobilización de pacientes. A habitación dos pacientes e as estancias comúns. O aseo do/da paciente. Normas de actuación nos quirófanos. Mecánica corporal.
  • Tema 4. Coñecementos básicos dos utensilios, mobiliario e obxectos das institucións sanitarias: coidados e conservación.
  • Tema 5. Recepción, distribución e entrega de paquetería e documentación. As subministracións. Recepción e almacenamento de mercadorías. Organización do almacén. Distribución de pedidos.
  • Tema 6. O Servizo de Reprografía nas institucións sanitarias. Funcións dos/das celadores/as no Servizo de Reprografía.
  • Tema 7. Nocións básicas de informática. Sistemas ofimáticos. Procesadores de texto. Follas de cálculo. Internet. O correo electrónico.

  Ahora que ya conoces el temario Celador Sergas, ¿no te gustaría prepararlo para superar estas oposiciones y convertirte en celador? Si la respuesta es afirmativa, te recomendamos que recibas toda la información necesaria para superar estas oposiciones del Sergas para ser celador en Galicia.

  ¿Sabes cual es tu vocación?

  Este test sí. ¡Revela tus cartas!

  ¡Adivínalo gratis!

  Cursos relacionados